ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอบต.โคกกระเบื้อง
bulletหมู่บ้าน
bulletผู้บริหาร
bulletสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
bulletบุคลากร
bulletแผนยุทธศาสตร์
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletงบประมาณ/ข้อบัญญัติ
bulletรายงานข้อมูลข่าวสาร
bulletจรรยาบรรณพนักงานลูกจ้างส่วนตำบล
bulletประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น
bulletสมัยประชุมสภา
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletงานกิจการสภาท้องถิ่น
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletการโอนย้าย
dot
dot
bulletแบบคำร้องทั่วไป
bulletบริการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ส่วนโยธา
dot
dot
bulletลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดช์อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554
dot
dot
bulletเดือน ตุลาคม 2554
bulletเดือน พฤศจิกายน 2554
bulletเดือน ธันวาคม 2554
bulletเดือน มกราคม 2555
bulletเดือน กุมภาพันธ์ 2555
bulletเดือน มีนาคม 2555
bulletเดือน เมษายน 2555
bulletเดือน พฤษภาคม (ไตรมาส ที่ 2) 2555
bulletเดือน มิถุนายน 2555
bulletเดือน กรกฎาคม 2555
bulletเดือน สิงหาคม
bulletเดือน กันยายน(งบปี) 2555
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot


แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมา

ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างราบรื่น  และวิสัยทัศน์ในที่สุด
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
- เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
          -เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลและการจัดทำงบประมาณประจำปี
          -เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
         -เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
         -เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.ขั้นตอนในการจัดทำแผนสามปี
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีไว้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ  7 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดทำแผน
          1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป
                      2.หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 1.ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้

บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีใน ครั้งแรก    ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการ

พัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
3.เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
  4.โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้
                             (1) ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
               (2) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาสามปี   ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการ จัดทำแผนพัฒนาสามปีได้
             (3) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากำหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยการตั้งงบ

ประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึง

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
           
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บ      รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือก

ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์    แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล
                ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
 1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
 2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
 3.การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
 4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
  1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่    ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และ      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและ

ในเชิงคุณภาพ และควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย

        2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตาม   ข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ประชุม ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์

การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้)
 ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกำหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์

การพัฒนาท้องถิ่น (และนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
 3.การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการ

พัฒนา การจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนำมาปฏิบัติ เพราะการที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทาง

ที่จำเป็นต้องนำมาเน้นการปฏิบัติ
 4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี
    หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำ       แนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อ 

ทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง

 ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
  ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม
  บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนำมาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงสามปี
  2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือ       โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
   (2) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
   (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
   (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจำเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามรถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ
 ขั้นตอนที่ 5   การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่  สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดรายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการ

ศึกษารายละเอียดของ กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ต่อไป
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 บทนำ
    ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
    ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
    ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
    ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผน

พัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาต่อไป
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณา  อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ    ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
 ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึง  ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็ม

ศักยภาพ
 การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่  2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
             ที่ตั้ง
 เดิมตำบลโคกกระเบื้องเป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของอำเภอคงต่อมาปี   พ.ศ.   2519 กระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะตำบลโคกกระเบื้อง    ตำบลวังโพธิ์     ตำบลบ้านเหลื่อม    และตำบลช่อระกา ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม   เมื่อวันที่   27   กันยายน  พ.ศ.  

2519   และเป็นอำเภอบ้านเหลื่อมจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลโคกกระเบื้อง   เป็นตำบล   1  ใน  4   ตำบลของอำเภอบ้านเหลื่อม   ซึ่งแยกจากตำบลวังโพธิ์  ซึ่งปัจจุบันแยกการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน   และได้ยกฐานะจากสภาตำบลโคกกระเบื้อง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

โคกกระเบื้อง   เมื่อปี  พ.ศ.  2539
 ข้อมูลทั่วไป
ตำบลโคกกระเบื้อง  เป็น  1 ใน  4  ตำบลในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง   ดังนี้
ทิศเหนือ จรด       อำเภอแก้งสนามนาง 
  ทิศตะวันออก จรด       อำเภอบัวใหญ่   
  ทิศใต้  จรด       อำเภอคง  
  ทิศตะวันตก จรด ตำบลวังโพธิ์
โดยตำบลโคกกระเบื้อง    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านเหลื่อม  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านเหลื่อมห่างจากตัวอำเภอระยะทาง  17  กิโลเมตร
      2.2 ภูมิประเทศ
 สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องมีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วย  คลอง  และสระน้ำกระจายตามพื้นที่  จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร
      2.3 จำนวนหมู่บ้าน
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 มู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในองค์การ บริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 16 หมู่บ้าน ดังนี้
เขตปกครอง     รวม   16   หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่  1  บ้านโคกกระเบื้อง  ผู้ปกครอง  นายบุญส่ง เพ็งนอก        กำนันตำบลโคกกระเบื้อง
หมู่ที่  2  บ้านดอนตะหนิน  ผู้ปกครอง  นายสุดใจ แท่นนอก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  3  บ้านหนองเเขม  ผู้ปกครอง  นายต่าย     รานอก  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  4  บ้านสระสี่เหลี่ยม           ผู้ปกครอง  นายสมพร  ไหยะเก   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  5  บ้านตลุกพลวง             ผู้ปกครอง  นายวีระ  จ้ายหนองบัว  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  6  บ้านหนองสองห้อง        ผู้ปกครอง  นายสนอง  วงษ์ศรีชา          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  7  บ้านหนองปรือโป่ง         ผู้ปกครอง  นายเม็ง  เบียดนอก         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  8  บ้านหนองม่วงช่างพิม     ผู้ปกครอง  นายฉลวย แย้มโคกสูง  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  9  บ้านหนองโจด            ผู้ปกครอง  นายเจริญ หมั่นกิจ         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  10 บ้านหนองกุงน้อย         ผู้ปกครอง  นายทองใส สีสงัด         ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  11 บ้านโคกสามัคคี             ผู้ปกครอง   นายนอง ผลสันเทียะ      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  12  บ้านโนนตาลเสี้ยน       ผู้ปกครอง  นายวันชัย      คำพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านสามัคคีพัฒนา         ผู้ปกครอง  นายประจล เกษใหม่          ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  14  บ้านหนองสองห้องใต้   ผู้ปกครอง  นายธีระ ประพล   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  15  บ้านสันติสุข                   ผู้ปกครอง  นายสมพงษ์   เทพวงค์      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  16  บ้านหนองปรือพัฒนา ผู้ปกครอง  นายสมจิตร เรืองรัตน์             ผู้ใหญ่บ้าน
2.4 จำนวนประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของตำบลโคกกระเบื้อง   เมื่อวันที่   31  มีนาคม  2552   มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น     8,596   คน  จำแนกเป็นชาย  4,365  คน  หญิง  4,231 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56.6

คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,774   ครัวเรือน  สมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ   5  คน 
ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
-  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ครั้งล่าสุด เมื่อปี   พ.ศ. 2551  (24  สิงหาคม  2551) รวม  3,854  คน  คิดเป็นร้อยละ  77.65 %
 -  บัตรเสีย     จำนวน  84  บัตร  คิดเป็น  2.18% (เลือกตั้ง อบต.)
 -  บัตรดี     จำนวน  3,758 บัตร  คิดเป็น  97.33% (เลือกตั้ง อบต.)
 2.5  สภาพทางเศรษฐกิจ
      การประกอบอาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ทำนา 905 ครัวเรือน  รองลงมา คือ ทำไร่  851 ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์  502 ครัวเรือน รับจ้าง  111  ครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำ

สวนผลไม้  62  ครัวเรือน 
แหล่งตลาดทางการเกษตร
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที่โรงงานน้ำตาลในอำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายที่แหล่งรับซื้อในอำเภอบัวใหญ่    อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไป

ขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ในอำเภอคง อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอบ้านเหลื่อม                จังหวัดนครราชสีมา  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด  ดังตารางต่อไปนี้
องค์กร/กลุ่มอาชีพ
  จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในตำบลโคกกระเบื้อง ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มสตรีทอผ้าห่มกันหนาว(ไหมพรม)กลุ่มจักสาน              และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรหมู่ที่ 12 เช่น กล้วยฉาบ ถั่วตัด ข้าวแตน เกษตรกรจะปลูกถั่วลิสงเพื่อนำมาแปรรูปซึ่งในหมู่ 12 มี 96 ครัวเรือนปลูกถั่วลิสงครัวเรือนละ 2 งาน-2 ไร่ หลังจากปลูกถั่วลิสงในนาแล้วก็ทำนายังทำให้ข้าวงามด้วย อย่างไรก็ตามทางกลุ่มก็ยังประสบกับปัญหามากมาย เช่น กลุ่มเย็บผ้า

และเสื่อกกมีปัญหาเรื่องไม่มีตลาดรองรับ คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ลายผ้าไม่สวยและผ้าไม่เป็นที่นิยมของตลาด เกษตรกรจึงต้องการให้พัฒนาการออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทุกชนิด
2.6 ข้อมูลด้านสถานศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา
จำนวน  3  โรงเรียน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย  อีก  4   แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม   มีครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน     2    คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกพลวง   มีครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน     3    คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือพัฒนา    มีครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน    3     คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตะหนิน           มีครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน    3     คน
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกกระเบื้อง   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน 148   คน แบ่งได้ดังนี้
 ระดับประถมศึกษา  เป็นนักศึกษา      ชาย   6  คน หญิง -    คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นนักศึกษา ชาย  28   คน หญิง    16    คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักศึกษา ชาย  60   คน หญิง    38    คน
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       จำนวน   16  แห่ง
2.7 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
  - สถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง  คือ สถานีอนามัยโคกกระเบื้องตั้งอยู่ที่บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่  1 และสถานีอนามัยตลุกพลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข  หมู่ที่  15
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)   16   แห่ง  หมู่ที่  1 – 16
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน  (ศสร.ร.) 7   แห่ง  หมู่ที่  1 ,2,4,5,7,8, และ 9 
 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด  (ศสมว.)  5  แห่ง  หมู่ที่  1 , 2  , 4 , 5  และ 7
 - อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  100
2.8 สถาบันทางศาสนา
ประชาชนในตำบลโคกกระเบื้อง   จะนับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถาน    16   แห่ง   
2.9 การคมนาคม
การคมนาคมของตำบลโคกกระเบื้อง มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้   2   เส้นทางหลักดังนี้
      ถนนทางหลวงหมายเลข  2160   สายเมืองคง  -    แก้งสนามนาง
            ถนนทางหลวงหมายเลข  2384   สายตะโก     -   โคกสี
ถนนภายในตำบล
 1. ถนน คสล.   จำนวน   37   สาย  คิดเป็นพื้นที่  27,676   ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
2. ถนนลูกรังในหมู่บ้าน  คิดเป็นพื้นที่  240,000  ตารางเมตร สภาพใช้งานได้ดี    แต่จะ      ลำบากในฤดูฝน
3.ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง  จำนวน  15 สาย  คิดเป็นพื้นที่  255,938   ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี  แต่จะลำบากในฤดูฝน
2.10 การโทรคมนาคม
         - มีโทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน    16   แห่ง
2.11 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
        (1)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
  1.  นายธวัชชัย  เลาวัณย์ศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2.  นายสวัสดิ์  รานอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  3.  นายจรัส  กอหญ้ากลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  4.  นายแสง  ผงนอก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
       (2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
       1.  นายสมปอง  ชาวสวน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
       2.  นายสน  ปีนอก                     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
       3.  นายสวัสดิ์  ทานอก                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
       4.  นายอนน  รานอก                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
       5.  นายจรูญ  รานอก                    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
              6. นายโชคชัย  ตากิ่มนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
              7. นายปริวัฒน์  ชานอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
              8. นายสมศรี  ภูสี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
              9. นายสมาน  พลแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
             10. นายทองสุข  รัตนแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
             11. นายยม  การบรรจง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
             12. นายสมุทร  มูลราช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
             13. นายชูเกียรติ  บุญมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
             14. นายสุวัฒน์  อินทปรางกูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
             15. นายเสวย  การนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
             16. นายเสลา  ดงอามาตย์              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
             17. นายสัมพันธ์  โพธิ์นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
             18. นายณรงค์  ลอยวงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
             19. นายชินกร  สีสัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
             20. นายสงัด  ชัยนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
             21. นายประทาย  รานอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11
             22.  นายสมาน  ตอนนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
             23.  นายอ่อน  รามนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
             24.  นายสมหวัง  จำปีกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
             25.  นายคำรณ  รานอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
             26.  นายเอกชัย  ชัยสงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
             27.  นายสุรภี  เฉลานอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  14
             28.  นายสงค์  โม้นอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
             29.  นายอนันต์  แจ้งไพร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
             30.  นายศักดิ์ชัย  เทพวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
             31.  นายเดชา  อันสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  16
                    32.  นายอภินันท์  พรมแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก   4  ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้


1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับการจัด ทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให้คำ ปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา   พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การ บริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานเลือกตั้ง
  -  งานวิชาการเกษตร
  -  งานกิจการสภา
  -  งานสวัสดิ์การและการสงเคราะห์
  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  -  งานพัฒนาชุมชน
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  -  งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา
 - งานวิชาการ
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 - งานงบประมาณ
 -  งานข้อบัญญัติ  อบต.
1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - งานกฎหมายและนิติกรรม
 - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 - งานระเบียบการคลัง
1.4  งานตรวจสอบภายใน
 -  งานตรวจสอบภาย
2.ส่วนการคลัง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.    ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ
   2.1 งานการเงิน   
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  - งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี  
  - งานการบัญชี
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
  - งานการเงินและงบทดลอง
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 - งานพัฒนารายได้
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 - งานพัสดุ
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. ส่วนโยธา 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ
 3.1 งานก่อสร้าง     
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
 - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
 - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
 - งานวิศวกรรม
 - งานประเมินราคา
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 - งานออกแบบ
 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค   
 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 - งานระบายน้ำ
 - งานจัดตกแต่งสถานที่
 3.4  งานผังเมือง  
 - งานสำรวจและแผนที่
 - งานวางผังพัฒนาเมือง
 - งานควบคุมทางผังเมือง
     - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

  4.ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ       การพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่  อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ
 4.1  งานบริหารงานการศึกษา  
 - งานบริหารวิชาการ
 - งานนิเทศการศึกษา
 - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
 - งานลูดเสือและยุวกาชาด
 4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
 - งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
 - งานกิจการศาสนา
 - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
 - งานกิจการเด็กและเยาวชน
 - งานกีฬาและนันทนาการ
4.3  งานฝ่ายกิจการโรงเรียน
 -  งานจัดการศึกษา
 -  งานพลศึกษา
 -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน
 -  งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
 -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคการสุขาภิบาลอื่นตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆ่าสัตว์  จำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ
 5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
 - งานสุขาภิบาลทั่วไป
 - งานสุขาภิบาลโรงงาน
 - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
     - งานอาชีวอนามัย
 5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
 - งานอนามัยชุมชน
 - งานสาธารณสุขมูลฐาน
 - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      - งานป้องกันยาเสพติด
 5.3  งานรักษาความสะอาด  
 - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
 - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 5.4  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 - งานส่งเสริมและเผยแพร่
 - งานควบคุมมลพิษ
 - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - งานติดตามตรวจสอบ
 5.5 งานควบคุมโรค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - งานการเฝ้าระวัง
 - งานระบาดวิทยา
 - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
        -  งานโรคเอดส์
 5.6  งานบริการสาธารณสุข
 -  งานรักษาและพยาบาล
 -  งานชันสูตรสาธารณสุข
 -  งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
จำนวนพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 4  ปี  (พ.ศ. 2552 – 2554) ได้กำหนดอัตรากำลังไว้พร้อมนี้
    อัตรา    แยกเป็น    ดังนี้  (ข้อมูล  ณ  วันที่  1  เมษายน  52)
           พนักงานส่วนตำบล 13 อัตรา
 สำนักปลัด
 - ปลัดอบต.ระดับ 7   จำนวน 1     อัตรา     1   ตำแหน่ง
 - นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6   จำนวน 1     อัตรา     -    ว่าง
- เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3-6ว   จำนวน 1     อัตรา     1   ตำแหน่ง
 - จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  3-6ว จำนวน 1     อัตรา     1   ตำแหน่ง
- นิติกร 3-6ว   จำนวน  1     อัตรา     1   ตำแหน่ง
- นักวิชาการเกษตร 3-6 ว   จำนวน  1     อัตรา     1   ตำแหน่ง
 - บุคลากร  ระดับ  3-6ว                                                                           จำนวน  1 อัตรา     1 ตำแหน่ง
-  นักพัฒนาชุมชน 3-6ว   จำนวน   1    อัตรา     1   ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2-6   จำนวน   1    อัตรา     -    ว่าง
 - จนท.ธุรการ ระดับ 2-6                                  จำนวน   1    อัตรา     1   ตำแหน่ง
-  จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว  จำนวน   1    อัตรา     -    ว่าง
-  จพน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1-5        จำนวน   1    อัตรา      -   ว่าง
             ส่วนการคลัง
- นักบริหารงานคลัง   7                              จำนวน   1   อัตรา      1    ตำแหน่ง
- จพง.การเงินและบัญชีระดับ 2-6                             จำนวน   1   อัตรา      1    ตำแหน่ง
- จนท.พัสดุระดับ ระดับ 2-6                จำนวน   1 อัตรา     1 ตำแหน่ง
- จพง.จัดเก็บรายได้ ระดับ 2-6               จำนวน   1 อัตรา      - ว่าง
ส่วนโยธา
- นักบริหารงานช่าง  ระดับ 6                             จำนวน   1   อัตรา      1    ตำแหน่ง
- ช่างโยธา ระดับ 1-5                             จำนวน   1   อัตรา      -     ว่าง
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-นักบริหารงานการศึกษา                                                             จำนวน1   อัตรา    -    ว่าง
-นักวิชาการศึกษา                               จำนวน 1  อัตรา       1   ตำแหน่ง
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                             จำนวน     1    อัตรา     -   ว่าง

2.12  การคลังท้องถิ่น
  งบประมาณประจำปี 2551  เป็นจำนวน   16,265,796.27 บาท
  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง             440,128.00        บาท
  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้            9,692,945.27  บาท
  เงินอุดหนุนรัฐบาล      6,132,723.00 บาท

2.13   บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง   มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่าง ๆ  เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งล่าสุด  (24  สิงหาคม  2551)  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   4,963  คน   มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   3,854      คน   คิดเป็นร้อยละ   77.7
2.14   การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และสวัสดิการของประชาชน
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ได้และสามารถขอความช่วยเหลือจากอำเภอบ้านเหลื่อมในการสนับสนุนในการช่วยเหลือในกรณีเกิดสาธารณภัยต่าง   ๆ
-  มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านสระสี่เหลี่ยม

 
ส่วนที่  3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยทำโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้วต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการทุกโครงการ  เพื่อเป็นการรับประกันได้ว่า  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้ดำเนินการไป  เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่  
    
การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  อยู่ภายใต้หลักการวิเคราะห์งบประมาณ  วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร    เพื่อให้การจัดสรรบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  และมีความเป็นไปได้
3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์
1.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง(Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในระยะทางไม่ไกลนัก   ส่วนต้นทุนอื่นๆขึ้นอยู่กับท้องตลาด
4.เทคนิคการทำงาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องไม่สามารถดำเนินโครงการได้
โอกาส(Opportunity=O) 
                 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต้น
                 2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
                 1.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง  หรือความชำนาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง ยังไม่มีความชำนาญและบุคลากร
3.ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
จุดแข็ง(Streng=s) 
1.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
2.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3.เทคนิคการทำงาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 


จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
โอกาส(Opportunity=O) 
                1.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
              2.การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
                 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการทำงาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

4.ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
จุดแข็ง(Streng=s) 
ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
1.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
2.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
3.เทคนิคการทำงาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ  หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม
โอกาส(Opportunity=O) 
                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T)
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
                 2.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการทำงาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง(Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
2.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
3.เทคนิคการทำงาน  ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 

จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
โอกาส(Opportunity=O) 
                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดนครราชสีมาให้ความสำคัญ
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
                 1.การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
6.ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จุดแข็ง(Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2.บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส(Opportunity=O) 
                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การเมือง   การบริหารราชการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
                 1.การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
                 2.การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก  เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

7.ศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Streng=s) 
1.ด้านการบริหารจัดการ  ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว
งานด้านในท้องถิ่น
โอกาส(Opportunity=O) 
                1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
                2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threat=T) 
                 1.ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 2.ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว  และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง

3.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2552   พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหาร    ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง   และผู้บริหารฯได้นำเสนอ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล,คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและได้ประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว   โดยจากรายงานบางส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ส่วนที่  4
                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้องได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลโคกกระเบื้องเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี   มีเศรษฐกิจดี   ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   มีสุขภาพดี   ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์    คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ ผลผลิตเกษตรก้าวหน้า        ปวงประชาสุขใจ
ใฝ่ศึกษา       พัฒนายั่งยืน     คืนสิ่งแวดล้อม
   พรั่งพร้อมสามัคคี                    ประเพณีสืบสาน
บริการประทับใจ                 ใส่ใจคุณภาพ”
พันธกิจ    (Misson)
1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 2.  การกำจัดขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัว   และชุมชนในการพึ่งตนเอง
 4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 5.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค   อุปโภค    และการเกษตร    เลี้ยงสัตว์
 6.  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 7.  เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี
 8.  การพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบธรรมชาติ   เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 9.  ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    และปลอดยาเสพติด
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
 2.  มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
 3.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
 4.  การให้บริการจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
 5.  ประชาชนมีเกษตรธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์) ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 6.  มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
 7.  ประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปลอดยาเสพติด
 8.  ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงาม
4.7  นโยบายของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
 ได้ยึดแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พุทธศักราช 2550  -   2554  และใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน  ซึ่งมาจากกระบวนการทำงานแบบมีส่วนรวมของประชาชนเป็นเครื่องมือวางแผน  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังมีลักษณะสำคัญ  ต่อไปนี้
 นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
 1. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
1.2 จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
1.3 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
1.4 จัดให้มีบริการสาธารณภายในหมู่บ้านให้เพียงพอแก่ความต้องการ
2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมการพัฒนา เยาวชน และผู้สูงอายุและผู้พิการ
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนไม่ให้เด็กขาดสารอาหาร พร้อมอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์
2.3 ให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
2.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน ตำบลเพื่อรับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์หรือเด็กปฐมวัยในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาการขั้นพื้นฐานก่อนเข้าเรียน
3. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
3.2 กำจัดแหล่งจำหน่ายแหล่งผลิตสารเสพติด
3.3 ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสารเสพติด
3.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านต่าง ๆ
3.5 ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
4. นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มสหกรณ์ตลาด ชุมชน
4.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืช
4.4 รวบรวมกลุ่มที่มีผลผลิตพืชที่คล้ายคลึงกันวางแผนการผลิตและจำหน่าย
4.5 ส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ให้มีการจัดเก็บและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารพิษ สารเคมีพร้อมทั้งลดปริมาณการใช้สารพิษสารเคมี   พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ปลอดจากสารพิษ
5.4 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในป่าเสื่อมโทรม   แหล่งต้นน้ำลำธาร    ที่สาธารณะ   สถานที่ราชการ   วัดหรือในหมู่บ้านและให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง
5.5 จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
6.    นโยบายด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6.1  บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2  จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบล  เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน                  ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง
        6.3  ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)  OTOP
7.    นโยบายด้านการบริการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง        ส่วนท้องถิ่น
7.1  ส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของตนเหมือนการบริหารงานของ        องค์การบริหารส่วนตำบล
        7.2  ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ    หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
 8.    การดำเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องทำ
        8.1   การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        8.2   การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ
        8.3   การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
        8.4   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
        8.5   คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        8.6   ป้องกัน   ปราบปราม   บำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด
        8.7   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู้สูงอายุและผู้พิการ
        8.8   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 9.   ภารกิจรอง
        9.1   ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
        9.2   ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมสหกรณ์
        9.3   จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม   การกีฬา   การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
        9.4   พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค   และการเกษตร
9.5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
9.6 ให้มีตลาดและแหล่งค้าขายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ
9.7 ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
9.8 คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9.9 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
9.10 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
9.11 กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์
9.12 การท่องเที่ยว
นโยบายที่ผมแถลงนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล   ซึ่งจะได้ดำเนินให้เกิดผลสำเร็จต่อไป

4.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านสวัสดิ์การสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5   กาพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  พานิชกรรม อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการเกษตรกรรม
ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่  9   ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่  11  ด้านด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  12  ด้านด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.4 แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 1.การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.จัดระบบส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ)
2.การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา 1.ส่งเสริมภารกิจการจัดการศึกษา
2.การพัฒนาบุคคลด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้าน
สวัสดิ์การสังคม 1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม อุตสาหกรรม 1.ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเกษตรกรรม 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตเพื่อมูลค่าผลผลิตและการตลอดโดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
2.พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาการท่องเที่ยงและบริการ
 1.สนับสนุนการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การกีฬาและนันทนาการ
 1.ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่9 พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1.การบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 10 โครงสร้างพื้นฐาน 1.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนนและสะพาน
3.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรศัพท์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ ที่ 11 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 1.ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  วันสำคัญของชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่  12 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอบ้านเหลื่อม
 “บ้านเหลื่อมน่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาการท่องเที่ยว  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”
ตำแหน่งทางเศรษฐกิจของอำเภอ (Market  position)
 อำเภอบ้านเหลื่อมเป็นพื้นที่ทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  มันสำปะหลัง  อ้อยโรงงาน  ส่วนสัตว์เลี้ยงได้แก่  โค  กระบือ  และปลา  และมีแม่น้ำชีไหลผ่าน  และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  เรียกว่า  อ่างเก็บน้ำระหานลูกนก  เป็นแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญของอำเภอบ้านเหลื่อม
 ภายใน 4 ปี  ข้างหน้า(2555) อำเภอบ้านเหลื่อมจะพัฒนาบ้านเมืองให้หน้าอยู่  เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวหน้า  พัฒนาการท่องเที่ยว  และนำประชาชนคนบ้านเหลื่อมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดหลัก  5  ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมแก้ไขปัญหา  และร่วมติดตามและประเมินผล  โดยมีส่วนประกอบ  3  ประสาน  คือ  ประสานงาน  ประสานใจ  และประสานการปฏิบัติ   ดังนั้น   โดยตำแหน่งทางเศรษฐกิจ  คือ  “อำเภอเกษตรอินทรี”  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  คือ   
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและรายได้
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ซึ่งมีเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์   และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาอำเภอบ้านเหลื่อม  4  ปี  พ.ศ. 2552-2555
4.5  นโยบายของรัฐบาล
1)  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง และการบริหาร
- เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
- ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน
- มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองค์กรภาครัฐ
- สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง
 2)  นโยบายเศรษฐกิจ
 -   ภาคเศรษฐกิจฐานราก
  1.  การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
  2.  พัฒนาฝีมือแรงงาน
  3.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
  4.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก
 -  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด
  1.  เพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2.  พัฒนาการท่องเที่ยว
  3.  ส่งเสริมการใช้และการประหยัดพลังงาน
  4.  การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ
  5.  การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
  6.  การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน     7.  การค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการเจรจาการค้าทั้งทวิภาคีและพหุพาคี
  8.  การปรับปรุงกฎระเบียบด้านธุรกิจการค้า
- ภาคเศรษฐกิจส่วนรวม
  1.  การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
  2.  สนับสนุนการออม
  3.  ดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
 3)   นโยบายสังคม
 - ส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ
 - จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์
 - เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้
 - พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย  จิต สังคม และปัญญา
 - ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
 - สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม
 - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย
   ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน
 - ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   

4.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
 - การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
 - การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
                และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
 - การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
 - การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
 - การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
 - การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล
3)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
 - การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า
และบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย
 - การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
 - การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผล
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
- การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถี  การดำเนินชีวิตในสังคมไทย
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ
- สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการกำกับควบคุม  และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา
- กระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง  สุจริต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา
-การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

4.7 ส่วนท้องถิ่นในฐาะนะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 
1)นำแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นและผลักดันการดำเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ  เอกชน  พัฒนาเอกชน  และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน
 2)จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน  การศึกษา  สาธารณสุข  และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน
3)ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ภูมิภาค  และประเทศ  ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างกว้างขวางในหลายมิติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการต่าง ๆ  ให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม
4)  พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น  ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ทั้งข้อมูลครัวเรือน  ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้นำตามธรรมชาติในชุมชน  สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในชุมชน  ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่  และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วมพัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้
5)   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน  และจัดทำตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ  เช่น  ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน  ทั้งความสุขภายในจิตใจ  เช่น  การเข้าถึงหลักศาสนา  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เป็นต้น  และความสุขภายนอก  เช่น  การมีครอบครัวอบอุ่น  การมีปัจจัยสี่พอเพียง  การมีหลักประกันในชีวิต  เป็นต้น

4.8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (goals)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
1.  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร
2.  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
1.  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์ไหม
2.  เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
1.  เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการท่องเที่ยว
2.  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน
1.  เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
2.   เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3.  เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.  เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.  เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.  ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2  .สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ
3.  เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
5.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

4.9 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง  ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนโคกกระเบื้อง  ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขภัยแล้งอย่างถาวร
3. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแก้ไขปัญหาความยากจน  พร้อมกับจัดหาตลาดรองรับผลผลิตควบคู่กัน
4. พัฒนาตลาดเกษตร  ให้มีตลาดเกษตรระดับตำบล  ให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
5. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆของหมู่บ้าน  โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล  เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วม   ในการดำเนินการระหว่าง    ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ
8. พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์
9. ฟื้นฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น   ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว
10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   เน้นการบริการที่รวดเร็ว   ลดขั้นตอนการทำงาน   สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ    และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลหรืองานของหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.